Compliance

Paragraf Plus Advokater

Rådhusstræde 6, 2. sal,
1466 København K
Danmark

Tel.  +45 7199 4044
Mail:
Tel:

Skal vi hjælpe jer med at få "orden i penalhuset"?

Compliance er et af de begreber som er dukket op på agendaen hos medier og ledelser i både private og offentlige organisationer i de senere år. På godt gammeldags dansk, kan man oversætte compliance til ”at have orden i penalhuset”. Compliance er selvfølgelig noget som enhver virksomhed og organisation skal have styr på – men det kan nogle gange være nemmere sagt end gjort.

Når emnet er kommet langt mere i fokus i de senere år i forhold til tidligere, handler det bl.a. om, at reglerne fra både Folketinget og EU bliver mere og mere både omfangsrige og fintmaskede kombineret med, at der i højere grad idømmes (høje) bøder og strafgebyrer m.v. for manglende overholdelse. Dertil kommer ikke mindst det imagetab, ressourcespild, omsætningstab, tab af investortillid m.v. som en mediemæssig ”shitstorm” kan medføre for en organisation, der bliver beskyldt for manglende compliance.

Vi har på baggrund af vores erfaringer og netværk et godt overblik over, hvor de typiske faldgruber er - og hvad man som organisation kan gøre for at minimere risiciene for at få en bødesag og/eller en dårlig medieeksponering på halsen.

Vi kan med afsæt heri bl.a.:

  • Gennemgå og validere jeres procedurer og retningslinjer f.eks. inden for erhvervsret, skat, HR, persondata, specifikke sektorkrav etc.
  • Rådgive om, hvordan I nemmest og korrekt fra starten – inden en sag opstår - får styr på de nødvendige administrative procedurer og indberetninger.
  • Håndtere de løbende indberetninger og rapporteringer for jer, hvis I foretrækker at uddelegere det.
  • Hjælpe med at håndtere myndigheder og presse, hvis skaden er sket og en sag er opstået.
  • Rådgive jer om, hvordan I hurtigst og mest effektivt får ryddet op og rettet til med mindst mulig skadevirkning til følge, hvis skaden er sket, og en sag er opstået.

Persondata

Google, Facebook, internet, Big-data, profiling, ”skyen”… Data kan bruges og bliver brugt – men alt hvad der kan bruges, kan også misbruges.

Der er i stigende grad fokus i lovgivning og medier på at beskytte personers persondata. Både på dansk og på EU-niveau stiger kravene til virksomheders og organisationers håndtering af persondata, og bøderne for manglende overholdelse af reglerne stiger også.

Vi sørger for, at I er klædt på til at håndtere de nye og stigende krav til håndtering af persondata, både i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Vi kan hjælpe med at gennemføre compliance-audits i jeres organisation, sikre at I har gode databehandleraftaler, whistleblowerordninger og gennemføre undersøgelser og validering af whistlebloweranmeldelser samt håndtere ansøgninger og anmeldelser til myndigheder. Vi kan samtidig hjælpe jer med, hvordan I bedst muligt kommunikerer med kunder, leverandører og myndigheder omkring, hvad I gør på området.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Der er en glidende overgang fra Compliance til CSR.

CSR dækker ligesom Compliance til dels over en række forhold og processer, som en virksomhed og organisation skal have styr på, men indholdet af CSR er langt mere vidtrækkende og langt mere diffust. CSR omfatter således også, at man forholder sig til en lang række forhold, som ikke er deciderede lovgivnings- og myndighedskrav, men krav som opstilles på vejledende, ønsket grundlag på baggrund af almennyttige hensigter, som f.eks. UN Global Compact, menneskerettigheder, miljø- og arbejdsmiljøhensyn etc.


Vi er alle både leverandører og forbrugere. Og vi kan alle godt lide at vide, at det arbejde vi laver, og de produkter vi leverer, ikke bare giver mening og gør en positiv forskel for nogen og giver os selv smør på brødet – men også, at varerne og ydelserne ikke er skabt på urimelige og ubæredygtige vilkår, og at det ikke understøtter kriminalitet, korruption m.v. – Også selvom det måske er noget, der foregår fjernt fra os.

Det samme forhold gør sig gældende, når vi optræder som forbrugere. Hvem har lyst til at købe en T-shirt til 39,95 kr., hvis man ved, at prisen for, at det kan lade sig gøre, er, at et fem-årigt barn har måttet arbejde under slavelignende forhold, og at de kemikalier, der er anvendt til farvningen, er hældt direkte ud i verdenshavet?

Forbrugere giver i højere og højere grad, deres mening – og deres mishag – til kende ved brug af pengepungen og et bevidst valg omkring de produkter og leverancer, som de vælger at købe.

Det skal man også som virksomhed og organisation være bevidst om og tage højde for.

I den forbindelse kan vi hjælpe med:

  • At få styr på, hvilke CSR-principper I vil vælge at følge og hvorfor. Man kan typisk ikke vælge at følge alle, det er for stor en mundfuld – men man kan altid vælge at følge nogle. Og i det valg er det vigtigt, at I vælger det, som siger jer selv og jeres organisation mest.
  • At få etableret interne procedurer og retningslinjer, så I kan sikre og dokumentere, at jeres valg af CSR også bliver fulgt til dørs.
  • At sikre at jeres CSR-rapportering er fyldestgørende, beskrivende og rettidig.